Rådgivning & Hjælp

Retshjælp & lovgivning

Den danske retshjælpsordning skal sikre, at alle borgere- uafhængig af økonomiske og personlige ressourcer eller geografisk opholdssted mv. – har adgang til at få juridisk rådgivning og bistand med henblik på at kunne gøre deres ret gældende. Alle borgere kan derfor få gratis juridisk rådgivning og hjælp på et retshjælpskontor eller hos en advokatvagt.

Retshjælpskontorerne er nemmere for borgerne at anvende da den retshjælp, der tilbydes er gratis og udøves i et mindre formelt miljø. På et retshjælpskontor er der ofte mere tid til de tidskrævende sager med flere problemstillinger, som kræver nærmere udredning. Der er områder i Danmark, hvor der ikke findes et retshjælpskontor.

Børn har også ret til gratis juridisk rådgivning og hjælp på et retshjælpskontor. Problemet er, at børn ikke benytter denne ret da de ikke forstår den mulighed for hjælp.

Hos Børneretshjælpen yder vi målrettet retshjælp til børn, så de forstår deres rettigheder, og hvordan de kan anvende dem, hvis de har behov for det. Vi yder opsøgende retshjælp for, at børn får kendskab til deres rettigheder, og til at Børneretshjælpen kan hjælpe dem. Børn kan ikke nødvendigvis selv identificere deres rettigheder og deres behov for hjælp.

Hos Børneretshjælpen yder vi landsdækkende juridisk rådgivning til børn. Børn kan kontakte Børneretshjælpen hele døgnet, både telefonisk og online samtaler. Det betyder, at vi kan hjælpe alle børn i landet.

Hos Børneretshjælpen yder vi en rettighedsbaseret rådgivning. Vi giver børn viden om egne rettigheder og vi hjælper dem med at bruge deres rettigheder.

Børneretshjælpen tager kontakt til børn som har en sag ved en kommune og vi rådgiver børn om deres sag og deres rettigheder.
FN´s Børnekonvention indeholder 54 artikler, der specificerer børn og unges rettigheder og staternes forpligtelser på forskellige områder.

Børnekonventionen skal sikre børn grundlæggende rettigheder.
Børn har f.eks. ret til beskyttelse og omsorg, inddragelse, medbestemmelse og familieliv. Regeringen skal sikre, at der træffes alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af børn mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug medens børn er i forældrenes eller i andres varetægt.
Reglerne om den sociale indsats over for børn findes i serviceloven. Den 1. april 2023 træder Barnets Lov i kraft. Alle regler om hjælp og støtte til børn, samles i en lov.

Børns rettigheder og opsporing af børn med behov for hjælp er fokus i den nye lovtekst.

Reformen Børnene Først blev vedtaget i maj 2021. Der er 7 temaer:
1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier.
2. Færre skift og mere stabilitet.
3. Barnets Lov- flere rettigheder til børnene.
4. Bedre kvalitet i anbringelserne.
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed.
6. Godt ind i voksenlivet.
7. Fra aftale til virkelighed.

Hos Børneretshjælpen er vi særligt optaget emne 1, 3, 4, og 5.
Emne 1, bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier er en af Børneretshjælpen arbejdsområde.

For at alle børn bliver beskyttet mod omsorgssvigt, skal hjælpen gives tidligere. En tidlig og forebyggende indsats.
Emne 3, er vores mantra, flere rettigheder til børnene. Der skal være fokus på det forebyggende, men børns rettigheder skal styrkes, så det tydeliggøres at børn har ret til at bede om hjælp.
Emne 4, de børn som er anbragte uden for hjemmet, skal beskyttes bedre og have den hjælp de har brug for.
Emne 5, Børn og deres familier skal opleve mere nærhed og tid med sagsbehandleren. Børn får en mere aktiv rolle ved valg af indsatser og hjælp.

Hos Børneretshjælpen ser vi positivt på, at børn får flere rettigheder, men det som er vores hjørnesten i forhold til børns ret til beskyttelse og omsorg er forebyggelse. Der skal være mere fokus på forebyggelse. Alt for få børn kender deres rettigheder, børn skal kende deres rettigheder og have hjælp til at bruge dem. Børns retssikkerhed skal styrkes, der er stadig børn som går under radaren, som ikke får den hjælp de har ret til. De fagfolk som er omkring børnene skal blive bedre til at se tegn på mistrivsel, se på børnenes miljø og familie.

Omsorg & beskyttelse

INFO KOMMER SNAREST