Rådgivning & Hjælp

Rådgivning til børn

Børn har ret til gratis juridisk rådgivning og hjælp. Børn kan være anonym hos Børneretshjælpen, de behøver ikke sige deres navn. 

Hos Børneretshjælpen yder vi målrettet retshjælp til børn, så de forstår deres rettigheder, og hvordan de kan anvende dem, hvis de har behov for det. Vi yder opsøgende retshjælp for, at børn får kendskab til deres rettigheder, og til at Børneretshjælpen kan hjælpe dem. Børn kan ikke nødvendigvis selv identificere deres rettigheder og deres behov for hjælp.

Hos Børneretshjælpen yder vi landsdækkende juridisk rådgivning til børn. Børn kan kontakte Børneretshjælpen hele døgnet, både telefonisk og online samtaler. Det betyder, at vi kan hjælpe alle børn i landet.

Hos Børneretshjælpen yder vi en rettighedsbaseret rådgivning. Vi giver børn viden om egne rettigheder og vi hjælper dem med at bruge deres rettigheder.

Børneretshjælpen tager kontakt til børn som har en sag ved en kommune og vi rådgiver børn om deres sag og deres rettigheder.
FN´s Børnekonvention indeholder 54 artikler, der specificerer børn og unges rettigheder og staternes forpligtelser på forskellige områder.

Børnekonventionen skal sikre børn grundlæggende rettigheder.
Børn har f.eks. ret til beskyttelse og omsorg, inddragelse, medbestemmelse og familieliv. Regeringen skal sikre, at der træffes alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af børn mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling eller udnyttelse, herunder seksuelt misbrug medens børn er i forældrenes eller i andres varetægt.
Reglerne om den sociale indsats over for børn findes i serviceloven. Den 1. april 2023 træder Barnets Lov i kraft. Alle regler om hjælp og støtte til børn, samles i en lov.

Børns rettigheder og opsporing af børn med behov for hjælp er fokus i den nye lovtekst.

Reformen Børnene Først blev vedtaget i maj 2021. Der er 7 temaer:
1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier.
2. Færre skift og mere stabilitet.
3. Barnets Lov- flere rettigheder til børnene.
4. Bedre kvalitet i anbringelserne.
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed.
6. Godt ind i voksenlivet.
7. Fra aftale til virkelighed.

Hos Børneretshjælpen er vi særligt optaget emne 1, 3, 4, og 5.
Emne 1, bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier er en af Børneretshjælpen arbejdsområde. For at alle børn bliver beskyttet mod omsorgssvigt, skal hjælpen gives tidligere. En tidlig og forebyggende indsats.

Emne 3, er vores mantra, flere rettigheder til børnene. Der skal være fokus på det forebyggende, men børns rettigheder skal styrkes, så det tydeliggøres at børn har ret til at bede om hjælp.
Emne 4, de børn som er anbragte uden for hjemmet, skal beskyttes bedre og have den hjælp de har brug for.
Emne 5, Børn og deres familier skal opleve mere nærhed og tid med sagsbehandleren. Børn får en mere aktiv rolle ved valg af indsatser og hjælp.

Hjælp til børn og deres familier

For at børn kan få den hjælp de har behov for, skal børnenes forældre, søskende og andre i deres omsorgsmiljø også kende børnenes rettigheder. 

Vi hjælper børn og deres familie til, at få den hjælp de ønsker, ved at vi lytter og sikrer at børnene bliver hørt og inddraget i deres egen situation. Vores familierådgivning hjælper hele familien og dermed hjælper vi børnene med at forstå det som er svært. Det hjælper børnene, at forældrene hører hvordan de har det og hvad de mener og det hjælper børnene, at høre hvordan forældrene har det og hvad de mener. 

For de fleste børn er deres familie det bedste de har og derfor er vores familierådgivning en vigtig del i vores arbejde med at hjælpe børn.

Vi hjælper med at klæde forældrene på til at møde deres barn, så barnet føler sig set, hørt og mødt. Vi vil tidligt skabe samarbejde med forældrene gennem oplysning og opsøgende arbejde i de forskellige fællesskabsgrupper, der etableres omkring barnet og deres forældre, når barnet er født. 

Forældre kan hente sparring og supervision omkring deres udfordringer med barnet. Vi hjælper børn med at kende deres rettigheder ved oplysning til børnene- der hvor børnene er. Vi laver opsøgende arbejde og rådgiver på skoler, fritidsaktiviteter, feriekolonier, camps og daginstitutioner. 

Vi klæder fagfolk på til at kende børns rettigheder, og hvordan fagfolk bliver bedre til at opspore tegn på et barn i mistrivsel. Vi rådgiver fagfolk om hvordan de bedst muligt kan hjælpe barnet og drage den bedste omsorg for barnet ved at se, høre og møde barnet ud fra barnets behov ved inddragelse af barnet. 

Fagfolk kan deltage i vores oplæg om som er inddelt i temaer og afholdes løbende. Alle fagfolk kan kontakte Børneretshjælpen for sparring og rådgivning.