Om Børneretshjælpen

Årsberetninger, rapporter & anbefalinger

Hos Børneretshjælpen vil vi årligt udarbejde en årsberetning om vores arbejde. Den første årsberetning vil blive lavet ved årsskiftet 2022/2023.

På baggrund af vores ydelser og indsats vil vi aflægge rapporter om forskellige emner, herunder vores anbefalinger.

Bestyrelse & vedtægter

– Marianne Betzer, formand
– Susie Agerbo, næstformand
– Tanja Schultz Ramdal, bestyrelsesmedlem og leder
– Mette Nielsen, bestyrelsesmedlem
– Cæcilie Tærø Nielsen, bestyrelsesmedlem
– Charlotte Nielsen, bestyrelsesmedlem

Medarbejdere

– Susie Agerbo, konsulent
– Tanja Schultz Ramdal, jurist
– Mette Nielsen, jurist
– Filomena M. Simonsen, Cand. jur.
– Charlotte Aakjær Nielsen, lærer

Vores samarbejdspartnere

Her vil vi løbende opdatere hvem vi samarbejder med.

Tak til

Her vil vi takke for de fine donationer og for venligheden.

Strategi og mål

Vores mål og strategi 2022- 2025:

Børneretshjælpens strategi for 2022-2025 handler om at tage ansvar for børns ret til omsorg og beskyttelse. Strategien handler også om at skabe opmærksomhed og motivere folk til, at tage ansvar i forhold til børn, som er i bekymrende trivsel eller bliver udsat for omsorgssvigt. Vi oplyser børn om deres rettigheder, og hjælper dem med at anvende dem.

Børneretshjælpen har fokus på forebyggelse og handling. Vi indsamler viden om lovgivning og praksis og om hvor børns retssikkerhed halter. Vi oplyser om situationer, hvor børn går under radaren, hvor børn som ikke får eller har adgang til den hjælp, de har ret til.

Alt det bedste,
Susie og Tanja
Stiftere af Børneretshjælpen

Hos Børneretshjælpen har vi et rettighedsbaseret børnesyn. Vi ser børn som selvstændige personer som har deres egne rettigheder.
Børneretshjælpens overordnede mål tager udgangspunkt i FN´s Børnekonvention.

– Danmark skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i FN´s Børnekonvention, for alle børn.

– Danmark skal påtage sig at sikre barnets ret til beskyttelse og omsorg. Herunder sikre forældre eller andre med juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler. Danmark skal sikre, at institutioner med ansvar for omsorg for eller beskyttelse af børn skal være i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat af kompetente myndigheder, særligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, personalets antal og egnethed samt sagkyndigt tilsyn.

– Danmark skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet. Særligt i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant.

– Danmark skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbrug, vanrøgt eller forsømmelig behandling, mishandling eller udnyttelse herunder seksuelt misbrug medens barnet er i forældrenes varetægt eller i andres varetægt.

– Danmark skal gøre børn bekendt med bestemmelserne i FN´s Børnekonvention.
Børneretshjælpen er en politisk uafhængig institution, og Børneretshjælpens opgave er at give rådgivning og vejledning, skabe opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse samt oplyse om børns rettigheder.

Børneretshjælpens strategiske fokus- og indsatsområder 2022-2025:

  1. Yde gratis juridisk rådgivning som er målrettet børn. Yde opsøgende retshjælp til børn og deres familier.
  2. Samarbejde med kommuner, myndigheder og organisationer, som arbejder med børn om at styrke børns retssikkerhed.
  3. Skabe opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse. Sikre at flere børn og voksne kender børns rettigheder. Sikre at børn kan anvende deres rettigheder.
  4. Skabe debat om børns retssikkerhed-, kulturændring- og paradigmeskift.
  5. Fokus på forebyggelse og små børns ret til omsorg og beskyttelse. Fokus på daginstitutionsområdet.

1)
Jurister og jurastuderende hjælper børn og voksne med at løse juridiske problemstillinger. Hjælpen ydes både ved fysisk retshjælp på Børneretshjælpens kontor og via Børneretshjælpens online rådgivning.

2)
Børneretshjælpen samarbejder med andre parter der arbejder med børn eller som har en myndighedsopgave over for børn. Kommuner og foreninger må henvise børn og voksne til Børneretshjælpen. Børneretshjælpen yder forebyggende indsats.

3)
Gennem Børneretshjælpens indsatsområder skabes der opmærksomhed på børns rettigheder. Der bliver delt folder og plakater ud. Børneretshjælpen deltager aktivt i lokale aktiviteter, hvor Børneretshjælpen kan gøre opmærksom på børns rettigheder og på Børneretshjælpen.
Vi arbejder på, at alle skoler i landet henviser eller oplyser børn og voksne, enten på skolens hjemmeside eller via aula, om Børneretshjælpen. Vi arbejder sammen med foreninger hvor børn er – fx idrætsforeninger. Når børn får kendskab til Børneretshjælpen kan de bruge den.

4)
Børneretshjælpen deltager i den offentlige debat om børns retssikkerhed og rettigheder. Vi deler viden om, hvor børns retssikkerhed skal forbedres og situationer, hvor børn er i risiko for misbrug og vold. Vi øger folks opmærksomhed på børns ret til omsorg og beskyttelse. Vi oplyser politikere og myndighedsarbejdere om, hvor der er børn som går under radaren.

5)
Vi holder oplæg i daginstitutioner om tegn på bekymrende adfærd og omsorgssvigt. Vi ser på kvaliteten af retssikkerheden hos dagplejer, i vuggestuer og i børnehaver, herunder tilsynsopgaven. Gennem spørgeskemaer og besøg undersøger vi fagfolks mulighed for at give den rette omsorg og beskyttelse til børn.